Eternity Law International Угода публічної оферти

Угода публічної оферти

Поділитися цим:

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Текст даного Документа є Угодою Публічної оферти EL INTERNATIONAL LLC, що діє на підставі законів Естонії, надалі іменується «Компанія» і включає в себе суттєві вимоги надання інформаційно-консультаційних послуг.
 2. Угода Публічної оферти є офіційним документом, опублікованим на сайті компанії за адресою: https://eternitycom.com/agreement
 3. При оплаті послуг компанії, Клієнт – фізична або юридична особа своїми діями підтверджує прийняття і акцепт положень даної угоди, зазначених нижче по тексту Угоди і стає Клієнтом, а Компанія і Клієнт спільно – Сторонами Угоди Оферти.
 4. Угода Публічної оферти не вимагає підпису або скріплення печатками Клієнтом, маючи при цьому юридичну силу підписаного та скріпленого печаткою документа.
 5. З огляду на вищевикладене, Клієнт повинен з усією обачністю вивчити текст даного документу. У разі, коли клієнт не згоден з будь-якими умовами і зобов’язаннями, він може відмовитися від цієї угоди Оферти, оплати і використання послуг Компанії.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ ОФЕРТИ

 1. Керуючись умовами цієї Угоди, Компанія зобов’язана надати Послуги, зазначені в інвойсі, виставленому Компанією, а Клієнт зобов’язаний сплатити дані Послуги відповідно до суми, зазначеної в інвойсі.

3. ПРИЙНЯТТЯ І НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ОФЕРТИ

 1. Клієнт здійснює Ухвалення Оферти шляхом передплати Послуг Компанії, щодо яких укладається Угода Оферти. Акцептування Клієнтом цієї Угоди означає, що він повністю згоден з усіма положеннями цієї Угоди.
 2. Здійснюючи Акцепт Оферти в порядку, визначеному п. 3.1 Угоди, Клієнт гарантує, що ознайомлений, згоден, повністю і беззастережно приймає всі умови Угоди в тому вигляді, в якому вони викладені.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Компанія зобов’язується:
 • Організувати і забезпечити належне надання Послуг щодо Угоди.
 • Використовувати особисті дані та іншу конфіденційну інформацію про клієнта тільки для надання Послуг, не передавати і не показувати третім особам документацію та інформацію про клієнта, що знаходиться у Компанії.
 • Давати усні та письмові консультації за додатковими питаннями Клієнта. Обсяг і терміни підготовки консультації, а також форма консультування визначається в кожному конкретному випадку Компанією самостійно.

2. Компанія має право:

 • В односторонньому порядку визначити вартість будь-яких наданих Послуг і змінити умови цієї Угоди.
 • Самостійно визначити форму і метод надання Послуг з огляду на вимоги законодавства, технічних можливостей і конкретних умов Угоди беручи до уваги побажання Клієнта.
 • Використовувати послуги будь-яких фізичних і юридичних осіб для цілей якісного і своєчасного виконання зобов’язань за Угодою. На свій розсуд визначити склад фахівців, які залучаються до послуги, що надаються, а також на свій розсуд розподіляти роботу між ними.
 • Вимагати оплату за надані та ті що будуть надаватися послуги.
 • Відмовити Клієнту в наданні послуг у разі несплати (неповної оплати) за послуги в установлені Угодою терміни, при несвоєчасному наданні заявки на надання послуг.
 • Отримати від Клієнта будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Угодою. У разі ненадання або неповного / невірного надання Клієнтом інформації Компанія має право призупинити виконання всіх зобов’язань за Угодою до надання запитуваної інформації.

3. Клієнт зобов’язаний:

 • Своєчасно і повністю оплачувати Компанії вартість наданих Послуг в порядку, в терміни і розмірі, встановлених цією Угодою.
 • Надати Компанії всі документи, інформацію і дані, необхідні для виконання своїх зобов’язань за цією Угодою.
 • Не розголошувати конфіденційну інформацію і інші дані, надані Компанією у зв’язку з виконанням цієї Угоди.

4. Клієнт має право:

 • Вимагати від Компанії надання інформації з питань організації та забезпечення належного надання Послуг щодо Угоди.
 • Вимагати належного і своєчасного надання Послуг Компанією.

5. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Терміни надання послуг обумовлюються індивідуально з Клієнтом. Терміни починають обчислюватися з моменту отримання Компанією всього необхідного обсягу інформації від Клієнта.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

 1. Вартість Послуг щодо Угоди визначається Компанією відповідно до Тарифів, розміщеними на сайті http://eternitycom.mavianbud.com/, окремі послуги обумовлюються з співробітниками Компанії.
 2. Все Тарифи вказані в Євро.
 3. Оплата Послуг за цією Угодою здійснюється на основі 100% -ної передоплати і в порядку, встановленому цією Угодою.
 4. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Компанії.
 5. Компанія залишає за собою право змінювати Тарифи на свій розсуд.
 6. Тарифи вказані за стандартні послуги. У разі, коли потрібне додаткове надання Послуг, то вартість може бути збільшена відповідно.
 7. Оплата за надання Послуг щодо реєстрації та обслуговування компаній стягується заздалегідь і згодом щорічно.
 8. Комісія за Послуги, що надаються Компанією, поверненню не підлягають і не включає в себе Тарифи банків і інших організацій, задіяних у наданні послуг.
 9. У разі надання Клієнтом неповної, недостовірної або суперечливої ​​інформації, яка вплинула на результат надання Послуг Клієнту, Компанія залишає за собою право не повертати Клієнту оплату, вироблену за даною Послугою.
 10. В рамках виконання своїх зобов’язань за Угодою, Компанія надає базовий пакет документів по замовленій компанії, які попередньо погоджує з Клієнтом. У разі, коли третьою стороною будуть затребувані документи, які не входять в обумовлений базовий пакет, Клієнт самостійно несе витрати за підготовку та доставку таких документів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Угодою відповідно до чинного законодавства Естонії.
 2. Компанія несе відповідальність за своєчасність наданих послуг при виконанні клінетов встановлених Умов використання, розміщених на сайті https://eternitycom.com/agreement
 3. Компанія не несе відповідальності за неотримання Клієнтом Послуг, а проведена оплата не повертається і на інші послуги не переноситься в наступних випадках:
 • Зазначений Клієнтом електронну адресу на момент надання послуги недоступний.
 • Клієнт не може отримати оплачені послуги з причини того, що у нього виникли технічні чи інші проблеми.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ І ОСОБЛИВІ УМОВИ

 1. Ця Угода Публічної Оферти має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акту. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом двох днів з моменту надання послуги Клієнт не пред’явив претензію.
 2. Претензії Клієнта щодо надання Послуг приймаються Компанією до розгляду по електронній пошті протягом 2-х робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації.
 3. Компанія і Клієнт, беручи до уваги особливості наданої послуги, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням послуг, постаратися вирішити суперечку мирним способом або застосувати досудовий порядок врегулювання спору.
 4. Питання, що виникають з тлумачення і застосування цієї Угоди і не врегульовані нею, регулюються на підставі чинного законодавства Естонії. Сторони докладуть всі розумні зусилля для врегулювання шляхом переговорів будь-яких спорів, що виникають з цієї Угоди, в зв’язку з нею, або з її порушенням, розірванням або дійсністю.

9. ФОРС МАЖОР

 1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань Угоди в разі, якщо невиконання зобов’язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: повені, пожежі, страйки, землетруси, війни, дій органів державної влади або інших, що не залежать від Сторін обставин.
 2. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Угодою, повинна своєчасно, проте не пізніше 10 календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.
 3. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

10. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА, РОЗІРВАННЯ УГОДИ

 1. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент зарахування оплати на розрахунковий рахунок Компанії.
 2. Клієнт укладає Угоду Оферти добровільно, при цьому клієнт:
  – повністю ознайомився з умовами оферти;
  – повністю розуміє предмет Оферти і умови Угоди Оферти можливості;
  – повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Угоди Оферти.
 3. Клієнт має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Угоди Оферти.
 4. Клієнт має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Компанії. У разі односторонньої відмови Клієнта від послуг Компанії проведена оплата не повертається.
 5. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, сторони керуються чинним законодавством Естонії.

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7