Eternity Law International Kamu teklifi anlaşması

Kamu teklifi anlaşması

Paylaş:

1. MADDELİ HÜKÜMLER

 1. Bu Belgenin metni, Estonya yasalarına göre faaliyet gösteren ve bundan sonra “Şirket” olarak anılacak olan EL INTERNATIONAL LLC’nin Halka Arz Anlaşmasıdır ve bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasına yönelik temel gereklilikleri içerir.
 2. Kamu Teklif Anlaşması, şirketin web sitesinde yayınlanan resmi bir belgedir: https://eternitycom.com/agreement
 3. Şirketin hizmetlerinin ödenmesinde, Müşteri – fiziksel veya yasal bir kişi eylemleri ile bu anlaşmanın aşağıda belirtilen hükümlerinin kabulünü ve kabulünü onaylar ve Müşteriye dönüşür ve Şirket ve Mülkiyet ortaklaşa Teklif Anlaşması Taraflarıdır.
 4. Kamu teklifi anlaşması, Müşteri tarafından imzalanması veya tescil edilmesi gerekmez, aynı zamanda imzalanan ve tescilli bir belgenin yasal gücü vardır.
 5. Yukarıda belirtilen koşullar göz önüne alındığında, Müşteri, bu belgenin metnini tüm dikkatle incelemelidir. Müşteri herhangi bir koşul ve yükümlülüğü kabul etmiyorsa, bu sözleşmeyi teklif, ödeme ve Şirketin hizmetlerini kullanarak iptal edebilir.

2. TEKLİF SÖZLEŞMESİNİN KONUSU

 1. İşbu Sözleşmenin şartlarına göre Şirket, Şirket tarafından düzenlenen faturada belirtilen Hizmetleri sağlayacak ve Müşteri, bu Hizmetler için faturada belirtilen tutara uygun olarak ödeme yapacaktır.

3. TEKLİF SÖZLEŞMESİNİN KABUL EDİLMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRİLMESİ

 1. Müşteri, Teklif Sözleşmesinin akdedildiği Şirket Hizmetlerine abone olarak Teklifi kabul eder. Müşterinin bu Sözleşmeyi kabul etmesi, bu Sözleşmenin tüm hükümlerini tamamen kabul ettiği anlamına gelir.
 2. Sözleşmede 3.1 belirtilen şekilde teklif kabulünü yürütürken, Müşteri, tüm Sözleşme koşullarını tanımladıkları biçimde, tamamen ve koşulsuz olarak kabul ettiğini garanti eder.

  HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Şirket şunları taahhüt eder:
 • Hizmetlerin memnun edici şekilde sunulmasını organize etmek ve sağlamak.
 • Müşteriye ilişkin kişisel verileri ve diğer gizli bilgileri yalnızca Hizmetlerin sağlanması amacıyla saklanmakda ve müşteri hakkında Şirket tarafından tutulan hiçbir belge veya bilgiyi üçüncü taraflara aktarmayin veya göstermeyin.
 • Müşterinin sorularını yanıtlamak için sözlü ve yazılı danışmanlık yapılır. Danışmanlığın kapsamı ve süresi, danışmanlık şekli her durumda şirket tarafından kendiliğinden belirlenir.

2. Şirketin hakkı vardır:

 • Herhangi bir Hizmetin maliyetini tek taraflı olarak belirlemek ve bu Sözleşmenin koşullarını değiştirmek.
 • Sözleşmenin şartlarını, teknik olanakları ve sözleşmenin belirli koşullarını göz önünde bulundurarak, Hizmetlerin sunulmasının şekli ve yöntemi, Müşterinin isteklerini dikkate alarak belirli bir şekilde belirlemek.
 • Sözleşmede yer alan yükümlülüklerin kaliteli ve zamanında yerine getirilmesi amacıyla herhangi bir fiziksel ve yasal kişinin hizmetlerini kullanmak. Verilen hizmetlere katılan uzmanların bileşenlerini kendi takdirine göre belirlemek ve aynı zamanda aralarında çalışma dağıtmak.
 • Sunulan hizmetler ve sağlanacak hizmetler için ödeme talep etmek.
 • Hizmetlerin sağlanması için başvurunun geç yapılması durumunda, Sözleşmenin belirlediği şartlar dahilinde hizmetler için ödeme yapılmaması (eksik ödeme) durumunda Müşterinin hizmet sağlamasını reddetmek.
 • Müşteriden, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli her türlü bilgiyi alabilir. Müşteri tarafından bilgilerin sağlanmaması veya eksik/yanlış sağlanması durumunda Şirket, talep edilen bilgiler sağlanana kadar Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini askıya alma hakkına sahiptir..

3. Müşteri şunları yapmakla yükümlüdür:

 • ağlanan Hizmetlerin maliyetini bu Sözleşmede belirlenen şekilde, şartlar dahilinde ve miktarda Şirkete zamanında ve tam olarak ödemek.
 • Şirkete bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm belgeleri, bilgileri ve verileri sağlamalıdır.
 • Bu Sözleşmenin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Şirket tarafından sağlanan gizli bilgileri ve diğer verileri ifşa etmemek.

4. Müşteri hakları

 • Şirketten organizasyon ile ilgili bilgileri talep etmek ve Sözleşme ile ilgili Hizmetlerin uygun şekilde sağlanmasını sağlamak.
 • Şirket tarafından Hizmetlerin uygun ve zamanında sağlanmasını talep etmek.

5. HİZMET SUNMA KOŞULLARI

 1. Hizmet sağlama koşulları Müşteri ile ayrı ayrı belirlenir. Şartlar, Şirketin Müşteriden gerekli tüm bilgileri aldığı andan itibaren hesaplanmaya başlar.

6. HİZMETLERİN MALİYETİ

 1. Sözleşmeye ilişkin Hizmetlerin maliyeti, http://eternitycom.mavianbud.com/ internet sitesinde yayınlanan Tarifelere uygun olarak Şirket tarafından belirlenir, bireysel hizmetler Şirket çalışanları ile müzakere edilir.
 2. Tüm fiyatlar Euro’da belirtilir.
 3. Bu Sözleşme kapsamında Hizmetlerin ödenmesi,% 100 önceden ödenir ve bu Sözleşmede belirtilen şekilde yapılır.Tüm fiyatlar Euro’da belirtilir.
 4. Müşteri, kendisi tarafından yapılan ödemelerin doğruluğundan tamamen sorumludur. Ödeme anı, fonun Şirketin cari hesabına alındığı an olarak kabul edilir.
 5. Şirket kendi takdirine bağlı olarak Tarifeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
 6. Fiyatlar standart hizmetler için belirlenmiştir. Ek hizmetler gerektirdiği takdirde, maliyeti buna göre artırabilirsiniz.
 7. Şirketlerin kayıt ve hizmet hizmetleri için Hizmetlerin sağlanması için ödemeler önceden ve daha sonra yıllık olarak ödenir.
 8. Şirket tarafından sağlanan Hizmetler için ücret iade edilmez ve banka ve diğer kuruluşların ücretlerini içermez.
 9. Müşteri tarafından Müşteriye Hizmet sunumunu etkileyen eksik, güvenilmez veya çelişkili bilgiler sağlandığı takdirde, Şirket, bu Hizmet için yapılan ödemeleri Müştera iade etme hakkını saklı tutar.
 10. Anlaşmaya göre yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çerçevesinde, Şirket, önceden Müşteriyle onaylanan sipariş edilen şirketle ilgili temel bir belge paketi sunmaktadır. Üçüncü taraf, sözleşme kapsamındaki temel pakete dahil olmayan belgeleri talep ettiğinde, Müşteri, bu belgelerin hazırlanması ve teslim edilmesi için maliyetleri kendi başına üstlenir.

7. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

 1. Taraflar, Estonya’nın geçerli yasalara göre Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri veya uygun olmayan şekilde yerine getirdikleri için sorumludur.
 2. Şirket, sitede yer alan Kullanım Koşullarının belirlenmesinde sunulan hizmetlerin zamanında uygulanmasından sorumludur https://eternitycom.com/agreement
 3. Şirket, Müşterinin Hizmetleri almamasının sorumluluğunu üstlenmez ve yapılan ödemeler aşağıdaki durumlarda iade edilmez ve diğer hizmetlere transfer edilmez:
 • Müşteri tarafından verilen e-posta adresi hizmetin sağlanması sırasında kullanılamıyor.
 • Müşteri, teknik veya diğer sorunlar nedeniyle ücretli hizmetleri alamamadıysa.

8. ANLAŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ USULÜ VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. Bu Hizmet Sözleşmesi, bir Servis Sözleşmesinin gücüne sahiptir. Sözleşme imzalanmadan kabul edilir. Hizmetler, Müşteri’nin hizmet sunumundan itibaren iki gün içinde talep etmediği takdirde uygun şekilde ve tam olarak sağlanacaktır.
 2. Müşteri’nin Hizmetlerin sunulmasıyla ilgili talepleri, Şirket tarafından anlaşmazlık durumunun ortaya çıkışından itibaren 2 iş günü içinde e-posta yoluyla değerlendirilmelidir.
 3. Şirket ve Müşteri, sağlanan hizmetin özelliklerini dikkate alarak, hizmet sunumuyla ilgili anlaşmazlık ve anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda anlaşmazlığı barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak veya anlaşmazlığa ön karar verme prosedürünü uygulamakla yükümlüdür.
 4. Bu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasından kaynaklanan ve bu Sözleşme’nin düzenlemediği konular, Estonya’nın geçerli yasalarına göre düzenlenir. Taraflar, bu Sözleşme ile ilgili olarak veya bu Anlaşmanın ihlali, sona erdirilmesi veya geçerliliğiyle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığın müzakere yoluyla çözülmesi için her türlü makul çaba gösterecektir.

9. MÜCBİR SEBEP

 1. Taraflar, Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi durumunda, sözleşme hükümlerine aykırı davranışların, örneğin: sel, yangınlar, grevler, depremler, savaşlar, devlet yetkililerinin eylemleri veya Tarafların koşullarına bağlı olmayan diğer etkenlerden kaynaklandığı durumlarda sorumluluktan muaf tutulurlar.
 2. Anlaşmaya göre bir yükümlülüğü yerine getiremeyecek olan taraf, yetkili makamlar tarafından verilen kanıtlanmış belgelerle diğer tarafı geçici kuvvet doğumundan itibaren en geç 10 takvim gün içinde yazılı olarak bilgilendirmelidir.
 3. Taraflar, Tarafların iflasının mücbir sebep olmadığını kabul ederler.

10. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, FESİH

 1. Bu Sözleşmenin imzalanma anı, Şirketin hesap hesabına ödeme kaydetme anı olarak kabul edilir.
 2. Müşteri Teklif Sözleşmesini gönüllü olarak imzalarken müşteri:
  – Teklifin şartlarını tam olarak bilen;
  – Teklifin konusunu ve Teklif Sözleşmesinin koşullarını tam olarak anladığını;
  – Teklif Anlaşmasının akdedilmesi ve ifasına ilişkin eylemlerinin anlamını ve sonuçlarını tam olarak anlar.
 3. Müşteri, Teklif Sözleşmesini sonuçlandırmak ve yürütmek için gerekli tüm hak ve yetkilere sahiptir.
 4. Müşteri, Şirket Hizmetlerini istediği zaman tek taraflı olarak reddetme hakkına sahiptir. Müşterinin Şirket hizmetlerini tek taraflı olarak reddetmesi durumunda ödeme iade edilmeyecektir.
 5. Bu Sözleşmede düzenlenmeyen tüm hususlarda taraflar, Estonya’nın yürürlükteki yasalarına tabidir.

Hizmetlerimizi keşfedin

Uluslararası şirket Eternity Law International, uluslararası danışmanlık, denetleme, hukuki ve vergi hizmetleri alanında profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Boşluğu doldur:

Zurich

Dreikonigstrasse, 31A, Stockerhof

Kyiv

Baseina street, 7

London

Grosvenor Gardens, 52

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.

Vilnius

Gediminas Avenue, 44A

Tallinn

Kesklinna linnaosa, Tuukri 19

Edinburgh

Lochrin Square, 1

Nicosia

Jacovides Tower, 5 floor

Riga

Esplanade, 7 floor

Hong Kong

18 Harbour Road, 35/F, Central Plaza, Wanchai

Singapore

Level 42, Suntec Tower Three, 8 Temasek Boulevard

Sydney

20 Martin Place

Porto

2609 Avenida da Boavista

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7